மேளகர்த்தா இராகங்கள்

கருநாடக இசை முறையில் மேளகர்த்தா இராகங்கள் அல்லது ஜனக இராகங்கள் இங்கு காணலாம். அதன் சுரங்கள் இந்த படிமங்களில் காணலாம்.

Notes of the Melakarta ragams in Carnatic music shown in a keyboard layout. In this image C is used as Shadjam for simplicity sake only. In Carnatic music any note can be the tonic note (sruti), which is taken as Shadjam note.

For the equivalent illustrations using English script, please see Melakarta ragams (svg) gallery.

இவற்றையும் பார்க்கவும் (See also)Edit

ஜன்னிய இராகங்களின் படிம்ங்கள்

English - Janya ragam scales (derived ragam scales)

இந்து சக்கரம்Edit

நேத்ர சக்கரம்Edit

அக்னி சக்கரம்Edit

வேத சக்கரம்Edit

பாண சக்கரம்Edit

ருது சக்கரம்Edit

ரிஷி சக்கரம்Edit

வசு சக்கரம்Edit

பிரம்ம சக்கரம்Edit

திசி சக்கரம்Edit

ருத்ர சக்கரம்Edit

ஆதித்ய சக்கரம்Edit

Last modified on 6 February 2012, at 11:09