Last modified on 31 January 2012, at 02:40

Category:Shinobazu No Ike

English: Shinobazu No Ike, Taito-ku, Tokyo, Japan