Last modified on 16 January 2015, at 19:26

Category:Wiang Kum Kam

Deutsch: Wiang Kum Kam (etwa: Befestigte Königliche Residenz) ist eine erst kürzlich restaurierte Siedlung am westlichen Ufer des Maenam Ping, etwa fünf Kilometer südlich der heutigen Stadt Chiang Mai, Amphoe Saraphi, Provinz Chiang Mai, Nordthailand.
English: Wiang Kum Kam is a recently restored original settlement along the Ping River, predating Chiang Mai.
ไทย: เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณ ที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 โดยโปรดให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน ไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ ในคูเมืองโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกามและใกล้เคียง เป็นเวียง (เมือง) ทดลองที่สร้างขึ้น ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร

Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.