Last modified on 19 May 2015, at 09:09

Gràcia

Català: Districte de la ciutat de Barcelona
English: Barcelona's district
Español: Distrito de la ciudad de Barcelona

Vegeu també/Ver también/Voir aussi/See alsoEdit

Parc Güell