Last modified on 27 October 2013, at 17:48

Gràcia

Català: Districte de la ciutat de Barcelona
English: Barcelona's district
Español: Distrito de la ciudad de Barcelona

Vegeu també/Ver también/Voir aussi/See alsoEdit

Parc Güell