Last modified on 19 May 2015, at 09:14

Horta-Guinardó

Català: Districte de la ciutat de Barcelona
English: Barcelona's district
Español: Distrito de la ciudad de Barcelona

Vegeu també/Ver también/Voir aussi/See alsoEdit