மேளகர்த்தா இராகங்கள்

set of 72 sampurna ragas in Carnatic music

கருநாடக இசை முறையில் மேளகர்த்தா இராகங்கள் அல்லது ஜனக இராகங்கள் இங்கு காணலாம். அதன் சுரங்கள் இந்த படிமங்களில் காணலாம்.

Notes of the Melakarta ragams in Carnatic music shown in a keyboard layout. In this image C is used as Shadjam for simplicity sake only. In Carnatic music any note can be the tonic note (sruti), which is taken as Shadjam note.

For the equivalent illustrations using English script, please see Melakarta ragams (svg) gallery.

Contents

இவற்றையும் பார்க்கவும் (See also)Edit

இந்து சக்கரம்Edit

நேத்ர சக்கரம்Edit

அக்னி சக்கரம்Edit

வேத சக்கரம்Edit

பாண சக்கரம்Edit

ருது சக்கரம்Edit

ரிஷி சக்கரம்Edit

வசு சக்கரம்Edit

பிரம்ம சக்கரம்Edit

திசி சக்கரம்Edit

ருத்ர சக்கரம்Edit

ஆதித்ய சக்கரம்Edit