ខ្មែរក្រហម

followers of the Communist Party of Kampuchea in Cambodia
English: The Khmer Rouge was the political group that leaded Democratic Kampuchea (1975 - 1979).
Español: Los Jemeres Rojos constituyeron el grupo que lideró la Kampuchea Democrática (1975 - 1979).
Italiano: I khmer rossi erano il gruppo che guidò la Kampuchea Democratica (1975 -1979).

Contents

GraficsEdit

AudioEdit

Killing FieldsEdit

Tuol Sleng MuseumEdit

See alsoEdit