Bertrand Du Guesclin

English: Bertrand du Guesclin, a Breton knight of the XIVth century.
Read in another language