Open main menu
Act now 
political slogan in Hong Kong
Upload media
Authority control
Blue pencil.svg
Act now (en); 起錨 (yue); 起錨 (zh); levez l'ancre (fr) political slogan in Hong Kong (en); slogan politique hong kongais (fr); 2012年香港政改方案宣傳口號與主題 (zh) Act now, qimao (fr); qimao (en)
中文: 起錨宣傳香港特別行政區行政長官曾蔭權於2010年5月29日所提出的口號,寓意「是時候行動」,亦是2012年政改方案宣傳的主題。