Category:Dali Xiaguan

English: Xiaguan - New Dali of Dali City in the Yunnan province of China.