Category:GWR 6000 Class 6023 King Edward II

Main Wikipedia article: GWR 6000 Class 6023 King Edward II