Category:June 1970 in Helsinki

Deutsch: Bilder, die im Juni 1970 in Helsinki aufgenommen worden sind. Bitte beachten Sie, dass dies weder das Datum des Uploads noch das Datum des Scannens eines Fotos ist.
English: Images/pictures taken in Helsinki during June 1970. Note this is not the date of the upload, nor the date a photo was scanned.
Español: Fotografías o imágenes tomadas en Helsinki durante junio 1970. No es la fecha de subida ni escaneo, sino la fecha en que las fotografías o imágenes se crearon.
Esperanto: Bildoj faritaj en Helsinki en junio 1970. Tio ne estas la dato, kiam la bildoj estis alŝutitaj aŭ skanitaj.
Français : Photographies ou images prises en Helsinki durant juin 1970. Ce n'est pas la date du téléchargement ou du scan.
Galego: Fotografías ou imaxes tomadas en Helsinki durante xuño 1970. Non é a data de subida nin escaneamento, senón a data na que se crearon as fotografías ou imaxes.
Italiano: Fotografie o immagini scattate a Helsinki nel giugno 1970. Nota bene: la data non si riferisce né a quella di upload né a quella in cui la foto è stata digitalizzata.
Norsk bokmål: Bilder tatt i Helsinki i løpet av juni 1970. Merk at dette ikke er datoen for opplasting, eller når et bilde har blitt skannet.
Norsk nynorsk: Bilete teke i Helsinki i løpet av juni 1970. Merk at dette ikkje er datoen for opplasting, eller når eit bilete har vorte skanna.
Русский: Изображения, сделанные в Helsinki в течение июнь 1970 (не дата загрузки изображения).
Українська: Зображення, зроблені в Helsinki протягом червень 1970. Зауважте, що це не дата завантаження чи дата сканування фотографії.
June 1969 June 1970 June 1971
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
23 32 9 11 509 122 17 47 536 464 53 65

Media in category "June 1970 in Helsinki"

The following 122 files are in this category, out of 122 total.