Category:Kehoe House (Savannah)

The Kehoe House, 123 Habersham St, Savannah, Georgia