Category:QF 2.95 inch Mountain Gun

English: Media relating to the Vickers-Maxim QF 2.95 inch (75 mm) Mountain Gun, 1899