Category:Saikyoji

English: Saikyoji in Sakamoto, Otsu, Shiga prefecture, Japan