Category:Sergey Abramov (ship, 1960)

Sergey Abramov ship.jpg

Type River passenger ship
Ship class 26-37 project, Oktyabrskaya Revolyutsiya
Built by Slovenské lodenice Komárno a.s.
Yard number 440
Completion date
Length overall 96.27 m (105.3 yd)
Beam 14.98 m (16.4 yd)
Draft 2.1 m (2.3 yd)
Displacement 1,473 t (3,270,943.80 lb)
Deadweight tonnage 264 t (586,238.40 lb)
Passengers 312
Main engine 3 × 6L275B
Power 3 × 525 bhp
Speed 15 knots

History

Owner: Volzhskoye Ob'yedinennoye Rechnoye Parokhodstvo.
Name: Дружба (Druzhba)
Flag: Soviet Union
Port of registry: Gorky
Registration: 140121

Name: Капитан Рачков (Kapitan Rachkov)

Owner: SK Volzhskoye Parokhodstvo Co.
Flag: Russia
Port of registry: Nizhny Novgorod

Owner: Tsezar Travel Co..
Name: Сергей Абрамов (Sergey Abramov)

Port of registry: Moscow

Burn and sunk.
Place: Khimki Reservoir.