Open main menu

LicensmedgivandeEdit

Den som innehar upphovsrätten till ett verk har rätt att bestämma vem som får använda verket och hur de får använda det. Upphovsrättsinnehavaren är vanligtvis den som har skapat verket. De flesta bilder, filmer och andra verk som skapats på senare år skyddas av upphovsrätt. De kan bara användas på Commons om upphovsrättsinnehavaren godkänner att verket publiceras under en fri licens eller försätts i allmän ägo.

Om du har hittat ett upphovsrättsskyddat verk som du skulle vilja ladda upp på Commons kan du försöka övertyga upphovsrättsinnehavaren om att utfärda ett licensmedgivande. Om du kontaktar ett företag eller annan organisation angående licensmedgivande, försäkra dig om att den du kommunicerar med verkligen har rätt att utfärda en licens till verket ifråga. För att det eventuella medgivandet ska vara tydligt och uppfylla Commons licensvillkor rekommenderas att förfrågan innehåller nedanstående mall. Mallen ska fyllas i och godkännas av upphovsrättsinnehavaren.

Om upphovsrättsinnehavaren går med på förslaget ska det ifyllda svaret vidarebefordras till permissions-sv@wikimedia.org, som är Wikimedia Commons arkiv för svenskspråkiga licensmedgivanden. Kom ihåg att peka ut vilken fil det gäller.

Det är viktigt att det framgår att personen som skickar licensmedgivandet själv är upphovsrättsinnehavare eller officiellt representerar den organisation som innehar upphovsrätten. Tillståndet bör därför skickas från en officiell e-postadress (inte Gmail, Hotmail eller liknande). Om tillståndet inte skickas direkt utan vidarebefordras av en Commons-användare bör hela brevhuvudet (framförallt Received:-raderna) vara med. Använd funktionen "visa alla rubriker" eller liknande i e-postprogrammet.

Den som beviljat en licens kan komma att kontaktas direkt för att bekräfta eller förtydliga tillståndet. Även denna korrespondens arkiveras. Korrespondensen är inte publikt tillgänglig, utan arkivet kan bara läsas av några få frivilliga som blivit anförtrodda med att administrera det. Se vidare Commons:OTRS/sv.

Om du redan har laddat upp filen till Commons kan du lägga till mallen {{subst:OP}} på filbeskrivningssidan tills licensmedgivandet har tagits emot och behandlats.

Val av licensEdit

För medgivandet ska vara fullständigt måste upphovsrättsinnehavaren fylla i sitt val av licens. De kan till exempel välja att släppa verket under Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 och GNU Free Documentation License). Fler licenser listas på Commons:Copyright tags. Det måste framgå tydligt vilken eller vilka licenser som avses. Endast "Creative Commons" är till exempel inte tillräckligt specifikt.

Den ovannämnda dubbellicenseringen (CC-BY-SA 3.0 + GFDL) används för texterna på Wikipedia och kan rekommenderas också för bilder. Båda licenserna är så kallade copyleft-licenser. Om man inte vill binda senare användare till vissa licenser kan man använda CC-BY, som (mer eller mindre) endast kräver att upphovsmannen nämns. Med CC-zero avstår man från alla rättigheter, så långt lagen (i återanvändarens jurisdiktion) tillåter.

Mall för licensmedgivandeEdit

Till: permissions-sv@wikimedia.org


Jag försäkrar härmed att [jag, Förnamn Efternamn] eller [Organisationsnamn] (fyll i det alternativ som passar) är upphovsman och/eller enda upphovsrättsinnehavare till [beskriv vilket verk som avses och bifoga verket eller ange en fullständig webbaddress till verket].

Jag godkänner härmed att detta verk publiceras under de fria licensvillkoren Välj önskad licens, till exempel: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (unported) och GNU Free Documentation License (utan angivet versionsnummer, utan oföränderliga avsnitt och utan omslagstexter)].

Jag är medveten om att detta innebär att jag ger vem som helst rätten att använda verket i kommersiellt eller annat syfte och att förändra verket efter eget behov under förutsättning att de följer licensvillkoren och gällande lagar.

Jag är medveten om att detta godkännande inte är begränsat till Wikipedia eller webbplatser med anknytning till Wikipedia.

Jag är medveten om att jag behåller upphovsrätten till mitt verk och rätten att anges som upphovsrättsinnehavare i enlighet med den valda licensen. Ändringar gjorda av andra ska inte påstås vara gjorda av mig.

Jag är medveten om att den fria licensen endast rör upphovsrätten, och jag behåller rätten att vidta åtgärder mot den som använder verket på ett sätt som strider mot lagar om förtal, personlig integritet, varumärkesskydd och så vidare.

Jag är medveten om att jag inte kan återkalla detta godkännande och att Wikimedia fritt kan välja om verket ska tillhandahållas permanent eller inte.

[Avsändarens namn och övriga uppgifter]
[Avsändarens titel i förhållande till verket (upphovsrättsinnehavare, upphovsrättsansvarig talesman, juridiskt ombud eller liknande)]
[Dagens datum]