Open main menu
Mazání souborů a stránek (Pravidla pro mazání stránek)


Aby projekt Wikimedia Commons efektivně fungoval, potřebuje pravidla pro mazání, podle nichž se odstraňuje obsah, který by zde z různých důvodů neměl být. Pro zjednodušení budeme všechny obrázky, zvukové soubory, videa, zdrojové soubory a další soubory označovat v tomto textu názvem „soubory“, zatímco všechny články, kategorie, šablony, diskuse a další stránky budeme nazývat „stránky“. Tato stránka nevysvětluje problematiku autorských práv (copyrightů) ani licenční politiku Commons, o nichž se dočtete na stránce Commons:Licencování.

Contents

Obecný postupEdit

Je v podstatě pět různých případů (níže jsou rozebrány podrobněji):

 1. Chybějící licenční informace: Pokud chybí nějaká licenční informace, soubor je označen jako postrádající informaci a ten, kdo jej nahrál, je informován o tom, že má 7 dní na nápravu nedostatku. Potom jej může kterýkoliv správce smazat bez další diskuse. Všechny takto označené soubory jsou umístěny v kategorii Missing legal information.
 2. Rychlé smazání: Pokud jste si naprosto jist(á), že smazání stránky nebo souboru splňuje kritéria pro rychlé smazání, například pokud jste je vy sám (sama) chybně nahrál(a) nebo jde o jasné porušení autorských práv (copyvio), nedovolené druhy licencí „fair use“ a „jen pro nekomerční použití“ a podobně (podrobněji viz níže), soubor je kandidátem na rychlé smazání. Všechny takto označené soubory a stránky jsou umístěny v kategorii Candidates for speedy deletion.
 3. Řádné smazání: Pokud by mohla být potřebná diskuse (což je v mnoha případech, zvláště pokud jste na Commons nový/á a zajímáte se o licenční problematiku), soubor nebo stránka by měly být zařazeny mezi žádosti o smazání. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nežádejte o rychlé smazání, ale zařaďte požadavek mezi žádosti o řádné smazání pomocí šablony {{Delete}} a nezapomeňte do šablony uvést důvod, přidat požadavek na stránku žádostí o smazání, kde by měly být všechny nevyřízené žádosti, a informovat toho, kdo soubor nahrál.
 4. Duplikáty: Příklady duplicitních souborů jsou přesné kopie obrázku nahrané vícekrát pod různými názvy nebo stejný obrázek v různém rozlišení. V případě pochybností zařaďte soubor mezi žádosti o smazání. Uvědomte si, že ne vždy je možno stejně vypadající obrázky považovat za duplikáty, například záměna rastrového obrázku PNG vektorovým SVG. Pokud žádáte o smazání, musíte napřed prověřit pomocí speciálního nástroje GlobalUsage, jestli soubor není použit v některém z projektů nadace Wikimedia. Teprve potom mohou správci soubor bezpečně smazat. Používané duplikáty nemohou být smazány. Všechny soubory označené jako duplikáty jsou v kategorii Duplicate.
 5. Zbytečný soubor / špatná kvalita: Soubory zbytečné nebo ve špatné kvalitě nikdy nemohou být mazány formou rychlého smazání. Musí být běžnou cestou zařazeny mezi žádosti o smazání a posuzovány případ od případu.

Ve všech případech napřed prověřte pomocí GlobalUsage, jestli soubor není používán.

Podrobná pravidlaEdit

Zde je podrobně rozvedeno výše uvedených pět způsobů mazání.

Chybějící licenční informaceEdit

Soubory postrádající údaj o zdroji nebo o licenci by měly být označeny {{subst:nsd}} (no/missing source, tagged by date – není zdroj, označeno dnem) or {{subst:nld}} (no/incomplete licensing information, tagged by date – není licence, označeno dnem). Uvědomte prosím o označení souboru také toho, kdo jej do Commons nahrál (radu, jak to udělat, naleznete v šabloně po jejím vložení na stránku souboru). Pokud chybějící údaj nebude do 7 dnů doplněn, soubor může být smazán. Pokud bude doplněn, je třeba šablonu odstranit.

Neměl(a) byste takové soubory zařazovat ke smazání ani k rychlému smazání. Protože jsou označeny datem vložení šablony, správce může v podkategoriích kategorie Missing legal information rychle rozeznat, kterým z označených souborů již uběhla lhůta a je možno je smazat.

Rychlé smazáníEdit

Určité případy vyžadují rychlé smazání a správce může stránky, obrázky nebo jiné soubory smazat ihned. Podle typu případu se požadavek na rychlé smazání vyznačujte takto:

 • {{copyvio}} pro nesporné porušení autorských práv,
 • {{speedydelete}} pro jiné případy rychlého smazání. Nezapomeňte jako parametr uvést důvod: {{speedydelete|důvod smazání}}.

Takto označený soubor nebo stránku některý ze správců v brzké době smaže. Pokud nesouhlasíte s rychlým smazáním, vyměňte šablonu za žádost o běžné smazání (viz níže). Vždycky si před smazáním ověřte, že všechny lokální odkazy na soubor nebo stránku jsou správné a aktuální. Stránky a soubory označené k rychlému smazání jsou automaticky řazeny do kategorie Candidates for speedy deletion a jejích podkategorií.

Dejte pozor na případy, kdy soubor nebo stránka nemohou být kandidáty na rychlé smazání:

 • jestliže je u souboru pouze podezření na porušení autorských práv a nejde o zjevné porušení, zařaďte jej mezi žádosti o běžné smazání
 • jestliže jde o dílo, které je velmi podobné nebo shodné s jiným, je zbytečným souborem, což spadá pod případy popsané níže
 • nemažte šablony a stránky nápovědy obsahující tyto šablony, jako Commons:Templates nebo Commons:Image copyright tags visual.

Nezapomínejte: Před „rychlým smazáním“ souboru se ujistěte, že šablona byla umístěna v souladu s těmito pravidly. Pokud ne, šablonu vyměňte za správnou nebo odstraňte. Vždycky zkontrolujte historii, zda správný popis obrázku nebyl poškozen vandalismem.

Soubor v kategorii Candidates for speedy deletion může být okamžitě smazán za těchto podmínek:

 • je poškozený, infikovaný virem, zcela prázdný, narušuje funkci webového prohlížeče atd. (V případě pochybností zařaďte mezi žádostí o smazání jako neznámý formát/obsah)
 • byl již v minulosti smazán podle pravidel mazání
 • je licencován jinou než volnou licencí (například fair use, jen pro nekomerční použití nebo jen se souhlasem) nebo jde o zjevné porušení autorských práv

Stránka může být smazána, pokud:

 • je prázdná a nemá významnou historii
 • zjevně porušuje autorská práva
 • je zjevným nesmyslem, testem nebo vandalismem
 • jde o uživatelskou stránku nebo podstránku, jejíž smazání navrhl její uživatel
 • jde o přesměrování, na jehož místo má být umístěna jiná stránka
 • jde o přesměrování na neexistující stránku
 • jde o kategorii, která nemá žádný obsah nebo obsahuje jen zařazení do nadřazené kategorie
 • jde o diskusní stránku k již neexistující stránce nebo souboru

U souborů navržených k rychlému smazání se doporučuje, ale nevyžaduje ověřit pomocí GlobalUsage, zda není použit v projektech Wikimedia. Podle povahy případu můžete tento krok vynechat, ale uvědomte si, že pokud zůstanou v článcích „červené odkazy“ směřující na smazaný soubor, může se někdo pokoušet chybějící soubor znovu nahrát, protože nebude vědět o důvodu jeho smazání.

Řádné smazáníEdit

Soubor nebo stránka mohou být navrženy na smazání v následujících případech:

 • mají nejasný status autorských práv nebo metoda popsaná v části Chybějící licenční informace nemůže být použita
 • porušují licenční pravidla nějakým jiným způsobem než zcela zjevným
 • mají nesprávné jméno, a soubor nebo stránka se správným jménem existuje (zvažte možnost použít přesměrování).
 • jejich obsah nemůže být určen (viz též Commons:Images missing information).
 • soubor má nízkou kvalitu nebo rozlišení (například je rozmazaný, příliš malý atd.).
 • soubor nebo stránka jsou zbytečné vzhledem k existenci jiné(ho), lepší(ho)
 • soubor je enormně veliký (nadměrný) a je nahrazen menším, který obsahuje v použitelné podobě tutéž informaci
 • soubor nebo stránka nejsou potenciálně využitelné v současných ani budoucích projektech Wikimedia (například výtvor neznámého umělce)

Soubor nebo stránka se označují ke smazání šablonou {{delete|důvod}}, v níž se vyplní důvod. Pak musí být soubor nebo stránka zařazen na stránku žádostí o smazání. Ten, kdo soubor nahrál, by měl být informován o zamýšleném smazání. Soubor nebo stránka mohou být smazány na základě rozhodnutí správce, pokud pro to budou v diskusi dány dostatečné důvody. Před smazáním se vždycky ujistěte, že všechny lokální odkazy na soubor nebo stránku jsou správné a aktuální. Před smazáním stránky na základě řádné žádosti o smazání je dobré pomocí GlobalUsage ověřit, že nezbyly žádné odkazy na soubor, který má být smazán. Podrobnější informace jsou na stránce Commons:Deletion requests, soubory a stránky zařazené ke smazání jsou v kategorii Deletion requests.

DuplikátyEdit

Pokud jde o soubor stejného typu a jste si jisti, že má přesně stejný obsah (barvy, kvalita atd.), označte jej šablonou {{duplicate|Image:example.jpg}}, v níž jako parametr (Image:example.jpg) uvedete název souboru, který nahrazuje vámi označovaný duplicitní soubor.

 • Správce smaže označený soubor, pokud není použitý v žádném projektu nadace Wikimedia a nejde o logo nadace Wikimedia.
 • Je nutné pomocí GlobalUsage zjistit, jaké stránky na soubor odkazují, a opravit odkazy na ten duplikát, který zůstane nesmazán. Nemažte soubor, dokud na něj odkazuje některý z projektů.
 • Bitmapové (PNG, JPEG or GIF) soubory nahrazené vektorovou grafikou nejsou považovány za přesné duplikáty, aby mohly být smazány formou rychlého smazání. Takové soubory by měly být zařazeny mezi žádosti o smazání, aby o nich mohlo být rozhodováno případ od případu.

Zbytečný soubor / špatná kvalitaEdit

Soubory zbytečné nebo nekvalitní mohou být mazány pouze případ od případu poté, co jsou běžným způsobem zařazeny mezi žádosti o smazání. Tam uveďte důvody, proč určitý obrázek považujete za zbytečný nebo podřadný ve srovnání s jiným.

Poté, co bude v běžném časovém postupu rozhodnuto prostřednictvím diskuse o žádosti, je třeba nahradit všechna použití souboru, která lze nalézt pomocí GlobalUsage, lepším souborem. Teprve potom může správce soubor smazat. Vždycky berte ohledy na další projekty nadace Wikimedia, které by mohly ještě soubor používat. Pokud máte pochybnosti, soubor nemažte.

Šablona Použití Určeno pro
{{Duplicate}} pro soubory, které jsou zcela stejné SMAZÁNÍ
{{Superseded}} pokud byl nahrán lepší soubor se stejným obsahem NAHRAZENÍ
{{SupersededPNG}} pro rastrovou grafiku, která je nahrazována formátem PNG
{{Vector version available}} pokud vektorová verse existuje, ale není zjevně lepší

V případě zbytečné stránky (ne souboru) zvažte, zda nelze z něj udělat přesměrování (redirect) na vhodnější stránku.

Jak zjišťovat porušení autorských právEdit

Lidi často nahrávají obrázky (fotografie), které jsou v rozporu s našimi licenčními požadavky, toto je někdy provedeno v dobré víře, ale někdy ne. Tady je stručný přehled jak rozpoznat chybnou licenci.

Není pro nás možné rozpoznat veškeré rozpory v licencích, nicméně můžeme rozpoznat velké množství těchto chyb jen tím že se podíváme okolo, hlavně na Special:Newimages a sledujeme všechny známky původu obsahu. Zde je seznam potencionálních rozporů pro copyright:


Fotografie of profesionálů
Few of these grant free licenses over their images. Consider contacting the photographer, if possible using the e-mail templates, if somebody posts a vague claim to be the photographer, or of having obtained authorization.
In the rare event that a professional photographer allows reproduction of his/her works, make sure he/she has licensed them under a free license (i.e. not "noncommercial" or "Wikipedia only") and post the permission to permissions-commons@wikimedia.org.
Fotografie celebrit a známých lidí
Not all such photos are copyright violations, but they often are, and thus they warrant special scrutiny. Signs of probable violations:
 • "Staged" photographs, where the celebrities obviously pose for the photographer. Almost always, such people do not pose for amateur photographers; they pose for (semi-)professionals, who demand payment for their works and seldom put them under free licenses.
 • Low-resolution pictures. Probably taken from a web site; photographers have access to better content.
It is however possible for amateurs to take photographs of celebrities. Examples include concerts, public appearances, etc.; this often needs chance. But, generally, the people will then explain how and where they took the photograph, and will provide some high-resolution shot.
Fotografie objektů které nejsou běžně dostupné
Generally, only professional crews have access to "press only" locations offering a good vantage point on the starting lines of races, etc.
Náhledy
These are a tell-tale sign that the image has been downloaded from a web site.
Suspicious licenses
Apart from screenshots and icons of free software computer programs, very few images are licensed under the GNU GPL or other free software license. As well many people randomly tag images with "PD-Self" and such. Some people apparently choose a random free license to upload copyrighted content.
Moderní umění
Paintings, sculptures, and other works of art are copyrighted by their author (at least, in most jurisdictions). Photographs of such items can thus be covered by copyright of the artist (depending on the jurisdiction and the location of the item).
Suspicious user
Users who repeatedly upload copyright protected items under false licenses. These users may have several warnings, and many attempt to hide the original copyright owners identity by stating that he or she created the work.

Související stránkyEdit