See also: denaro, tournois, grosso

Denier tournoisEdit