Ferdowsi

Persian poet, author of Shahnameh
English: Ferdowsi was an famous Iranian poet.