English: Humen Bridge is a bridge in Dongguan, Guangdong Province, China.