Jixi

prefecture-level city in Heilongjiang, China