Open main menu

Кастрење слики: Алатка за поткастрување на слики (засега само jpeg) на Ризницата. Работи на системот на Лабораториите за алатки и користи OAuth за овластување на подигањето на поткастрена слика под ваше корисничко име. [documentation / talk]