Open main menu

Wikimedia Commons β

Minsk Metro

Rapid transit railway in Minsk, Belarus

Contents

Maps of the SystemEdit

Маскоўская/Maskouskaya Line/Moskovskaya LineEdit

Уручча/Uruchcha/UruchieEdit

Барысаўскі тракт/Barysauski Trakt/Borisovsky TraktEdit

Парк Чалюскінцаў/Park Chalyuskintsau/Park ChelyuskintsevEdit

Акадэмія Навук/Akademiya Navuk/Akademiya NaukEdit

Плошча Якуба Коласа/Ploshcha Yakuba Kolasa/Ploschad Yakuba KolasaEdit

Плошча Перамогі/Ploshcha Peramohi/Ploschad PobedyEdit

Аўтазаводская/Autozavodskaya Line/Avtozavodskaya LineEdit

Каменная горка/Kammenaya Horka/Kamennaya GorkaEdit

Кунцаўшчына/Kuntsaushchyna/KuntsevschinaEdit

Спартыўная/Spartyunaya/SportivnayaEdit

Пушкінская/Pushkinskaya/PushkinskayaEdit

Маладзёжная/Maladzyozhnaya/MolodezhnayaEdit

Фрунзенская/Frunzenskaya/FrunzenskayaEdit

Няміга/Nyamiha/NemigaEdit

Купалаўская/Kupalauskaya/KupalovskayaEdit

Першамайская/Pershamaiskaya/PervomayskayaEdit

Пралятарская/Pralyatarskaya/ProletarskayaEdit

Трактарны завод/Traktarny Zavod/Traktorny ZavodEdit

Партызанская/Partyzanskaya/PartizanskayaEdit

Аўтазаводская/Autazavodskaya/AvtozavodskayaEdit

Магілёўская/Mahilyouskaya/MogilyovskayaEdit