Open main menu

Ngô Đình Diệm

President of the Republic of Vietnam
(Redirected from Ngo Dinh Diem)

Ngô Đình Diệm (January 3, 1901 – November 2, 1963) was the first President of the Republic of Vietnam (1955–1963).

External Links: - The Betrayer