Open main menu
An eclipse
EPL
اجازه کپی، توزیع و/یا تغییر این سند تحت شرایط مجوز عمومی اکلپس منتشرشده توسط بنیاد اکلپس اعطا شده‌است؛ نسخه‌ای از این مجوز در قسمتی نام نهاده شده در «متن مشترک مجوز عمومی» قرار دارد.
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{EPL}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{EPL}} instead!