இந்தப்படத்தை சுற்றி ஒரு பெட்டி வரைவது எளிதானது
:
Example.svg

[[File:Example.svg|border|96x176px]]