Template:Heavily used template/vi

< Template:Heavily used template
Dialog-warning-orange.svg Chú ý: Tiêu bản này được sử dụng ở rất nhiều trang. Để máy chủ không chịu tải quá lớn, cần hạn chế thấp nhất các sửa đổi. Xin thảo luận các thay đổi tại trang thảo luận.
  • Sửa đổi một tiêu bản sẽ làm cho tất cả các trang có sử dụng tiêu bản phải được kết xuất lại. Nếu tiêu bản được dùng thường xuyên, máy chủ sẽ phải chịu tải rất lớn vì nó làm đầy hàng đợi việc.
  • Cần nhớ rằng các tiêu bản được dùng tại các trang mô tả hình ảnh cũng hiển thị tại các wiki khác.

CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{Heavily used template}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Heavily used template}} instead!