Template:Kopimi/ml

< Template:Kopimi
Kopimi k.svg ഈ സൃഷ്ടി കോപ്പീമീ ആയി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പകർപ്പവകാശ ഉടമ, ഈ സൃഷ്ടി ഏതൊരാവശ്യത്തിനും, യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാതെ വ്യാപാരോദ്ദേശവും വിതരണമുൾപ്പെടെ, ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ്. കോപ്പീമീ ആയി വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ, മാറ്റംവരുത്തലും വ്യുൽപ്പന്ന സൃഷ്ടികൾ നിർമ്മിക്കലുമുൾപ്പെടെ ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനു സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

English | فارسی | français | മലയാളം | polski | português | slovenščina | svenska | 中文(简体)‎ | +/−

ശ്രദ്ധിക്കുക: ദയവായി ഈ ഫലകം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്! ഇത് തർജ്ജമയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. താളുകളിൽ {{Kopimi}} എന്ന ഫലകം ഉപയോഗിക്കുക

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Kopimi}} instead!