आजचे चलचित्र हा फाईल आजचे चलचित्र म्हणून दिनांक {{{day}}} {{{year}}} निवड झाली आहे . खालील प्रमाणे तो शीर्षीक होते:
English: {{Motd/{{{year}}}-{{{month}}}-{{{day}}} (en)}}

नोंद घ्या: कृपया हा साचा थेट वापरू नका ! हा फक्त भाषांतरासाठी आहे. त्याऐवजी {{Media of the day}} वापरा !
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Media of the day}} instead!