Open main menu
SemiPD-icon.svg Aquesta imatge mostra bitllets d'euro. El titular dels drets d'autor del disseny és el Banc Central Europeu (BCE). La seva utilització està permesa pel BCE subjecta a les condicions enunciades en les decisions BCE/2003/4 i BCE/2003/5 del 20 de març de 2003, i «sempre que les reproduccions en publicitat o il·lustracions no es puguin confondre amb bitllets genuïns».
Euro symbol.svg
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Money-EU}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Money-EU}} instead!