Open main menu
Кривата на потенцијална енергија која го објаснува движењето на планетите (со Њутновиот закон).

This is the Macedonian translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: