Open main menu
Public domain
Podľa slovenského Autorského zákona (Zákon č. 185/2015 Z. z., § 5) toto dielo nie je predmetom autorského práva:

"Za predmet autorského práva sa nepovažuje
a) myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, technická norma,2) ako aj spolu s nimi vytvorená prípravná dokumentácia a ich preklad, bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1,
c) územnoplánovacia dokumentácia,3) bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
d) štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja; to neplatí, ak ide o dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu,
e) prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
f) denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá,
g) dielo tradičnej ľudovej kultúry,
h) výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu.4)"

Z toho vyplýva, že tento obrázok je voľné dielo.

čeština | Deutsch | English | polski | slovenčina | +/−

Coat of arms of Slovakia.svg
POZNÁMKA: Prosíme nepoužívajte túto šablónu priamo. Toto je len preklad. Použite {{PD-SlovakGov}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-SlovakGov}} instead!