Open main menu
Public domain
Aquesta obra es troba en domini públic d'acord a l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril (Llei de Propietat Intel·lectual):
No són objecte de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries i llurs corresponents projectes, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictamens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots els textos anteriors.
És a dir, les normes i lleis, resolucions i semblants, dels governs, parlaments i altres administracions, d'Espanya, llurs comunitats autònomes i altres dels seus ens, no estan subjectes a copyright.
Spain

català | English | español | galego | +/−

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{PD-SpanishGov}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-SpanishGov}} instead!