Open main menu
Phạm vi công cộng Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 50/2005/QH11, khoản 2, điều 15, quy định "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó".

Theo nghị định số 100/2006/ND-CP ban hành ngày 21 tháng 9, 2006, các đối tượng này bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật".

Do vậy tập tin này được coi là đã phát hành vào phạm vi công cộng.

Lưu ý: Việc sử dụng quốc huy và quốc kỳ bị điều chỉnh bởi các giới hạn pháp lý, không phụ thuộc vào mô tả bản quyền trên đây.


français | Tiếng Việt | +/−

Flag of Vietnam.svg

Emblem of Vietnam.svg
CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{PD-VietnamGov}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-VietnamGov}} instead!