Open main menu
Public domain این تصویر سادهٔ هندسی فاقد شرایط لازم برای حق‌تکثیر است و بنابراین در مالکیت عمومی است، به این خاطر که شامل اطلاعاتی است که ویژگی‌های متداولی هستند و مبتکر اصلی ندارند.
Heptagon
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{PD-shape}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-shape}} instead!