OTRS Wikimedia

ข้อความอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ใช้งานภาพหรือสื่อนี้ ได้รับการตรวจสอบแล้ว และถูกเก็บไว้ในระบบเชื่อมโยงอีเมลถึงมูลนิธิวิกิมีเดีย (OTRS) โดยสำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชี OTRS สามารถตรวจสอบบันทึกเกี่ยวกับข้อความอนุญาตนั้นได้ หากท่านต้องการนำภาพหรือสื่อนี้ไปใช้ที่อื่นนอกเหนือจากในมูลนิธิวิกิมีเดีย กรุณาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการนำเนื้อหาไปใช้นอกมูลนิธิวิกิมีเดียที่หน้านี้ ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะขอคำยืนยันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ใช้ภาพหรือสื่อนี้ กรุณาติดต่อผู้ใช้ที่มีบัญชี OTRS หรือแจ้งผ่านป้ายประกาศของสมาชิก OTRS

หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{PermissionOTRS}} แทน!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PermissionOTRS}} instead!