Open main menu
Personality rights
این اثر یک یا چند شخص قابل شناسایی را به تصویر می‌کشد. استفاده از تصویر افراد زنده یا مرده ممکن است با قوانین مربوط به حق شهرت محدود شده باشد. حد این محدودیت‌ها به قوانین حوزه‌های قضایی بستگی دارد، حقوق حریم شخصی مستقل از وضعیت حق تکثیر آثار است، قبل از استفاده از این محتوا مطمئن شوید که این محتوا با قوانین حریم شخصی افراد منافات نداشته باشد، شما به تنهایی مسئول هستید اطمینان حاصل کنید که به حقوق حریم شخصی دیگران تجاوز نمی‌کنید. تکذیب‌نامه عمومی ما را ببینید.
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{Personality rights}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Personality rights}} instead!