ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണം
പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ദിവസം
പുറത്തിറക്കിയത്
രൂപകല്പന
അച്ചടിച്ചത്
അച്ചടി മാർഗ്ഗം
പ്രചരണ എണ്ണം
പെർഫൊറേഷൻ
മൈക്കൽ Nr.
സ്കോട്ട് Nr.
സ്കാൻ ചെയ്തത്
ശ്രദ്ധിക്കുക: ദയവായി ഈ ഫലകം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്! ഇത് തർജ്ജമയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. താളുകളിൽ {{Philately}} എന്ന ഫലകം ഉപയോഗിക്കുക
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Philately}} instead!