ഛായാഗ്രാഹി മോഡൽ
മോഡ്
ഷട്ടർ വേഗം
ആപെർച്ചെർ
എക്സ്‌പോഷർ കോമ്പെൻസേഷൻ
ഫിലിം സ്പീഡ് (ഐ.എസ്.ഒ.)
കാചം
ഫോക്കൽ ദൂരം
ഫോക്കൽ ദൂരം (35 മി.മി. സമാനം.)
അരിപ്പ(കൾ)
ഫ്ലാഷ്
പിന്തുണ
ഫിലിം
ഡെവലപ്പർ
സ്കാനർ
കുറിപ്പുകൾ
ശ്രദ്ധിക്കുക: ദയവായി ഈ ഫലകം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്! ഇത് തർജ്ജമയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. താളുകളിൽ {{Photo Information}} എന്ന ഫലകം ഉപയോഗിക്കുക
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Photo Information}} instead!