Open main menu
Đường Nam, gần Dadaocheng, Đài Bắc, Đài Loan, vẽ bởi Guo Xue-hu, 1930

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

Đường Nam, gần Dadaocheng, Đài Bắc, Đài Loan, vẽ bởi Guo Xue-hu, 1930

Descriptions in other languages: