Open main menu
ภาพวาดครึ่งตัวของ มัตเตโอ ริชชี มิชชันนารีคาทอลิกคนแรกที่เดินทางสู่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์หมิง

This is the Thai translation of the Picture of the day description page from .

ภาพวาดครึ่งตัวของ มัตเตโอ ริชชี มิชชันนารีคาทอลิกคนแรกที่เดินทางสู่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์หมิง

Descriptions in other languages: