Open main menu
ต้นแอปเปิล (Malus sp.) สองต้นซึ่งปกคลุมด้วยน้ำแข็งที่เกิดจากพายุน้ำแข็ง เบื้องหน้าดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจ้าในยามบ่าย

This is the Thai translation of the Picture of the day description page from .

ต้นแอปเปิล (Malus sp.) สองต้นซึ่งปกคลุมด้วยน้ำแข็งที่เกิดจากพายุน้ำแข็ง เบื้องหน้าดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจ้าในยามบ่าย

Descriptions in other languages: