Open main menu
ബുധനും ശുക്രനും, ചന്ദ്രനു മുകളിലായി ഒരുമിക്കുന്നു. പാരനൽ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും.

This is the Malayalam translation of the Picture of the day description page from .

ബുധനും ശുക്രനും, ചന്ദ്രനു മുകളിലായി ഒരുമിക്കുന്നു. പാരനൽ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും.

Descriptions in other languages: