Template:Potd/2017-03-22 (mk)

Денес е Светски ден на водата, посветен на значајноста на пивката вода и одржливото управување со слатководните ресурси.

 Template:Potd/2017-03-22
This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Денес е Светски ден на водата, посветен на значајноста на пивката вода и одржливото управување со слатководните ресурси.

Descriptions in other languages: