Thâu-ia̍h

歡迎你來維基媒體資源的共享網站
這馬網站內底的資料庫有30,333,732件的媒體檔案,只要照一寡仔規定,你就通自由使用,除了使用以外,你嘛通捐你家己的物件

 圖相

 聲音

 影片

今仔日的圖相
Laon Cathedral Interior 04.JPG

Interior of Laon Cathedral Notre-Dame, Picardy, France  


今仔日的影片
Magnify-clip.png

Maersk - Triple-E: Semi-launch time-lapse.  

Problems playing the file?


仝這日的圖相
加入
一千五百萬件檔案!
17W Aug 14 1996 0124Z.png

佇2012年12月4日,維基媒體共享網站達到一千五百萬件檔案。

這个里程碑的相片是熱帶低氣壓Seventeen-W,1996年太平洋風颱季節的一个熱帶氣旋,相片是美國美國國家海洋佮大氣總署翕的。

精彩

你若頭一遍來遮,你會使先看特色圖相, 優良圖相抑是特選圖相,嘛通佇阮的攝影家阮的畫圖家看著阮師傅級貢獻者的作品,抑是來看年選圖相.

內容

照主題

自然
動物 · 化石 · 地形 · 海洋生物 · 植物 · 天氣

社會 · 文化
藝術 · 信仰 · 徽章 · 娛樂 · 事件 ·  · 食物 · 歷史 · 話語 · 文學 · 音樂 · 物體 ·  · 地方 · 政治 · 運動

科學
太空 · 生物 · 化學 · 數學 · 醫學 · 物理 · 技術

工程
建築 · 化學 · 土木 · 電子 · 環境 · 地球物理 · 機械 · 程序

照地點

地球
 ·  · 列島 · 大陸 · 國家 · 細分

宇宙
小惑星 · 衛星 · 長尾星 · 惑星 ·  · 銀河

照分類

照創作者

照授權

照來源

姊妹事工


Hoan-gêng lâi kàu Wikimedia Commons!
chit-má chu-liāu-khò͘ lāi-té ū 30,333,732-kiāⁿ--ê muî-thé tóng-àn,
thang chū-iû sú-iōng, tû-liáu sú-iōng í-goā, lí mā thang koan lí ka-kī--ê mi̍h-kiāⁿ.

 Tô͘-siōng

 Siaⁿ-im

 Iáⁿ-phìⁿ

Kin-á-ji̍t--ê Tô͘-siōng
Laon Cathedral Interior 04.JPG

Interior of Laon Cathedral Notre-Dame, Picardy, France  


Kin-á-ji̍t--ê Iáⁿ-phìⁿ
Magnify-clip.png

Maersk - Triple-E: Semi-launch time-lapse.  

Problems playing the file?


Kāng chit-ji̍t--ê Tô͘-siōng
Ka-ji̍p
1500-bān kiāⁿ tóng-àn!
17W Aug 14 1996 0124Z.png

Tī 2012-nî 12-goe̍h 4-ji̍t, Wikimedia Commons bāng-chām ta̍t-kàu 1500-bān kiāⁿ tóng-àn.

Chit--ê lí-têng-pi--ê siòng-phìⁿ sī jia̍t-tài kē-khì-ap Seventeen-W, 1996-nî Thài-pêng-iûⁿ hong-thai kuì-choeh--ê 1--ê jia̍t-tài khì-soân, siòng-phìⁿ sī Bí-kok Bí-kok Kok-ka Hái-iûⁿ kap Tāi-khùi Chóng-sú hip--ê.

Cheng-chhái

Lí nā thâu 1-piàn lâi chiah, lí ē-sái seng khoàⁿ Te̍k-sek tô͘-siōng, Iu-liông tô͘-siōng ia̍h-sī Te̍k-soán tô͘-siōng, mā thang tī Goán--ê liap-iáⁿ-ka kap Goán--ê oē-tô͘-ka khoàⁿ tio̍h goán sai-hū-kip kòng-hiàn-chiá--ê chok-phíⁿ, ia̍h-sī lâi khoàⁿ Nî-soán tô͘-siōng.

Loē-iông

Àn chú-toê

Àn tē-tiám

Àn hun-luī

Àn chhòng-chok-chiá

Àn siū-khoân

Àn lâi-goân

Chí-moē Sū-kang