Thâu-ia̍h

Wikimedia multilingual project main page in Min Nan Chinese

chhiat-oāⁿ     Thâu-ia̍h (Pe̍h-oē-jī)     —      頭頁 (漢字)     切換

Wikimedia Commons
chit-má chu-liāu-khò͘ lāi-té ū 91,850,978-kiāⁿ--ê muî-thé tóng-àn, lí thang chū-iû sú-iōng, tû-liáu sú-iōng í-goā, lí mā thang koan lí ka-kī--ê mi̍h-kiāⁿ.
Kin-á-ji̍t--ê Tô͘-siōng
Münster, Observantenkirche -- 2021 -- 9112.jpg

Illuminated window of the Observant Church in Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
 

+/− (nan), +/− (en)

Kin-á-ji̍t--ê Iáⁿ-phìⁿ
Magnify-clip (sans arrow).svg
The Kiss (1896), first kiss in a movie
 

+/− (nan), +/− (en)


Ka-ji̍p
Khoàⁿ-māi?
Chhiáⁿ ēng chit ia̍h bīn-téng--ê "chhiau" (search) keh-á, ia̍h-sī chiàⁿ-chhiú-pêng--ê liân-kiat, mā thang bián-huì tēng goán--ê loē-iông pò-kò.
Sú-iōng?
Uī tio̍h hû-ha̍p chū-iû pán-khoân--ê iau-kiû, chhiáⁿ lí seng khoàⁿ-koè goán--ê sú-iōng soat-bêng, lí mā thang thê-chhut iau-kiû, kóng boeh ài 1-tiuⁿ siòng.
Chai-iáⁿ?
Nā tī iáu-boē hun-luī--ê mi̍h-kiāⁿ, lí nā chai-iáⁿ, lí ē-sái tī hit--ê hāng-bo̍k--ê thó-lūn-ia̍h lâu oē.
Ka-thiam?
Tī goán--ê «kòng-hiàn lí--ê chok-phín» soat-bêng lāi-té, ū lí su-iàu chai--ê.
Kî-thaⁿ?
Tī goán--ê siā-khu ji̍p-kháu, lí thang khoàⁿ tio̍h iōng kî-thaⁿ hong-sek, mā ē-tàng pang-chō͘ chit--ê bāng-chām.
Cheng-chhái

Lí nā thâu 1-piàn lâi chiah, lí ē-sái seng khoàⁿ Te̍k-sek tô͘-siōng, Iu-liông tô͘-siōng ia̍h-sī Te̍k-soán tô͘-siōng, mā thang tī Goán--ê liap-iáⁿ-ka kap Goán--ê oē-tô͘-ka khoàⁿ tio̍h goán sai-hū-kip kòng-hiàn-chiá--ê chok-phíⁿ, ia̍h-sī lâi khoàⁿ Nî-soán tô͘-siōng.

Loē-iông