Open main menu
Buddhabrot kết hợp từ 20.000 (tím), 100.000 (xanh dương) và 1.000.000 (trắng) lần lặp lại.

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

Buddhabrot kết hợp từ 20.000 (tím), 100.000 (xanh dương) và 1.000.000 (trắng) lần lặp lại.

Descriptions in other languages: