Open main menu
Bão Ivan ở phía bắc một tí của Grenada trong biển Caribbean, ngày 7 tháng 9 năm 2004 vào lúc 19:45 giờ UTC (02:45 giờ Việt Nam; 15:45 giờ đại tây dương). Vào lúc đó, Ivan có gió vững to nhất là 195 km/h, tức là nó thuộc loại ba theo cấp độ Saffir-Simpson. Hình ảnh thấy GOES-12 (1 km) nhờ NOAA. Vào lúc đó, Ivan khoảng ở độ 11,9 bắc, 61,2 tây.

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

Bão Ivan ở phía bắc một tí của Grenada trong biển Caribbean, ngày 7 tháng 9 năm 2004 vào lúc 19:45 giờ UTC (02:45 giờ Việt Nam; 15:45 giờ đại tây dương). Vào lúc đó, Ivan có gió vững to nhất là 195 km/h, tức là nó thuộc loại ba theo cấp độ Saffir-Simpson. Hình ảnh thấy GOES-12 (1 km) nhờ NOAA. Vào lúc đó, Ivan khoảng ở độ 11,9 bắc, 61,2 tây.

Descriptions in other languages: