Hauptseiten

Wikimedia multilingual project main page in the Austro-Bavarian language
W I K I M E D I A     C O M M O N S

Commons-logo.svg

Rosa arkansana.jpg Natur | Exquisite-folder document vip.png Büdel | Colosseum-exterior-2007.JPG Gsëschoft | Crystal Clear app kaboodle.png Tón | Crystal Clear app konquest.png Wissenschoft | Video-x-generic.svg Füm

Bydel vom Dog
1375 Atlas Catalan Abraham Cresques.jpg

Atlas from the 14th century attributed to Abraham Cresques.
 

+/− (bar), +/− (en)

Muitimediadatei vom Dog
Magnify-clip (sans arrow).svg
A passenger train with a crowd of train surfers on its roof and sides, hauled by a diesel locomotive NDM5 № 814. Taken between Jaura and Kailaras at narrow gauge railway line Gwalior to Sheopur, Madhya Pradesh, India.
 

+/− (bar), +/− (en)

Middoah
Medien durchsuecha?
Biddschen vawénd an Suechkosten óman voh dearer Seiten, óder d'Links af da rechten Seiten. Du kåhst sëbstvasténdlé aa inserne sintisiaden Feeds abónnian.
Medien vawénden?
Um d'Bstimmungan voh freie Lizénzen z'éntsprecha, lis da biddschen inser Åhloatung zue Weidervawéndung (auf Hóchdeitsch) durch. Du kåhst da aa'ra Büdel wintscha.
Medien idéntifizian?
Durchsuech dé Kategorii „Unidéntifziade Medien“. Kénnst d'dert wos, schreiw'a Nótiz af d'Bsprechungsseiten voh da entsprechaden Bschreiwung.
Medien erstën?
D'Åhloatung Drog deih oagane Orwat bei (DE) biatt oissé, wos ma dodazue wissen mua'.
Mearer wissen!
An Gmoahschoftsportoi dafort ma mearer iwer d'Méglékeiden, wia ma ba dém Brójekt middoah kåh.
Mónadlicher Fótówéddbewerb
Generic Camera Icon.svg
Moch Fótós, lod's affé und moch mid ba inserm mónadlichen Wéddbewerb!
Heechbunktt

Ban ersten Kramurén durch Commons sóidad ma ba d'Exzellenten Büdeln (Berige Büdel), d'Gwalitetsbüdeln óder d'Wertvóin Büdeln åhfångan. Unter Inserne Fótógrofen stën sé vur (DE) und Inserne Illustratorn stën sé vur (DE) findst oanige Beidréeg voh inserne bésten Fótóschiasser.

Inhoitt

Noch Téemen

Natur
Viicher · Fóssilien · Låndschoft · Mearesleem · Pflånzner · Weder

Gsëschoft · Kuitur
Kunst · Architektur · Glaam · Wobben · Unterhoidung · Ereigniss · Floggen · Essen · Gschicht · Sprooch · Litratur · Musi · Óbjektt · Leitt · Ortt · Bólitik · Spurt

Naturwissenschoft
Astrónomii · Biólógii · Kemii · Matematik · Medizin · Fisik · Technólógii

Ingenieurwissenschoften
Kemii-Ingenieurwesen · Hóch- und Diaffbau · Elektrótechnik · Umwëdtechnik · Ingenieurgeólógii · Maschinenbau · Vafornstechnik

Noch geógrafischer Log

Erden
Ózéane · Inseln · Archipén · Kóntinentt · Lénder · Gebite

Wëdraum
Asteróiden · Mónde · Kómeten · Blaneten · Sternn · Galaxiner

Noch Medientip

Büdel
Animazióner · Diagramme · Zeichnungan · Låndkorten (Atlas) · Moierrein · Fótós · Simbóie

Tóon
Musi · Aussprooch · Rén/Schmatzen/gwatschen · Gspróchane Wikipedia

Füm

Noch Autor

Architekten · Kómpónisten · Moier · Fótógrofen · Büdhauer

Noch Lizenz

Urhéwerrechtsstatus
Creative-Commons-Lizenzen · GFDL · Gmoahfrei

Noch Herkumft

Büdelgwën
Enziklópediner · Journale · Sëbstvaéffantlichte Orwaten

Noch Zeid

Iwersicht
2022 z'Boarn (Bayern)

Schwesterprojektt

Wikimedia-logo.svg Meta-Wiki – Kóordinazión     Wikipedia-logo-v2.svg Wikipedia – Enziklópedii      Wiktionary logo de 3.svg Boarischs Werterbuech – Wiktionary     Wikibooks-logo.svg  Boarische Biacherrei  – Leerbiacher (DE)     Wikiquote-logo.svg Boarischer Spruuch – Wikiquote     Wikiversity logo 2017.svg Wikiversity – Wikiversitet (DE)     Wikisource-logo.svg Wikisource – Textt (DE)    Wikinews-logo.svg  Boarisch-Ésterreichische Noochrichten     Wikispecies-logo.svg Wikispecies – Oartenvazeichniss

Sproochausgom
 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

ភាសាខ្មែរ ·

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·