Open main menu

Wikimedia Commons β

Calīxatl

Wikimedia multilingual project main page in Nahuatl

Ximopanōltih Huiquimedia Commons
oncān mopiyah 42,316,437 yōllōxoxouhqui mēdiah, auh mochīntīn huelītih tlahcuiloah

Tōnalīxiptli
Tōnalmēdiatl
The art of the cars decoration by painting.  

+/− (nah), +/− (en)


Cuācualtzin īxiptli

Intlā cah inic ceppan tinemi Huiquimediapan (Huiquimedia Commons), hueliz quiēlēhuia pēhua cuācualtzin īxipcopa, ōmopiyah īcuallōpampa īpal tlācah Huiquimediapan Commons.

Tlapiyaliztli

Achto neneuhcāyōtlNeneuhcāyōtl cuahuitl

Tlamatilizcopa

Yeliztli

Tlācayōlmatiliztli īhuān Tōltēcayōtl

Tlamatiliztli

Iuhcāyōcopa

Īxiptli

Tozquiliztli

Vídeo

Tlachīhualōni īcopa

CalmanatiniCuīcapixquehTlahcuilohTlāhuīllahcuilohTlahcuicuiloh

Nahuatīlcopa

Copyright

Tlahtōlcaquilizcopa

Īxiptli īlahtōlcaquiliz

Huiquimedia Commons īcnīhuān